Các Luật sư của QGVN đặc biệt có nhiều kinh nghiệm pháp lý về lĩnh vực dự án, hạ tầng, bất động sản và tài nguyên. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước liên quan tới các dự án về hạ tầng cơ sở và bất động sản tại Việt Nam. Dịch vụ của QGVN tập trung vào hoạt động tư vấn pháp lý trong thủ tục đầu tư, phát triển dự án; các hoạt động pháp lý trong công tác đấu thầu; mua bán sáp nhập các dự án đầu tư; tư vấn pháp lý các dự án đầu tư xây dựng có yếu tố nước ngoài hoặc theo các hình thức đầu tư đối tác công tư; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có vốn nhà; …